Onderzoek bewijst meerwaarde Parkhuys almere

Onderzoek bewijst meerwaarde Parkhuys almere


Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Parkhuys Almere, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.

Psychosociale
Parkhuys Almere is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij het Parkhuys kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking.
“Dat gasten de toegevoegde waarde van Parkhuys Almere ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Anneke Zwaan, manager van het Parkhuys. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.

Relatie met positieve gezondheid
De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert Parkhuys Almere ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.

Impact vergroten
Op dit moment wordt Parkhuys Almere 4500 per jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.

1 bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties

Er is onderzoek gedaan naar de volgende 6 pijlers van het positieve gezondheidsmodel.
wij scoren op 4 van de 6 pijlers meer dan 70 %

Mentaal welbevinden:
83 % kan zich beter ontspannen
80 % is positiever over zichzelf
Kwaliteit van leven:
79 % ervaart dat het bezoek aan het Parkhuys bijdraagt aan de kwaliteit van het leven 80 % zit beter in zijn/ haar vel
Maatschappelijk functioneren:
74 % ervaart meer voor een ander te kunnen betekenen(delen van erkenning en herkenning)
70 % voelt zich minder alleen in het ziekteproces
Dagelijks functioneren:
77 % vind het gemakkelijker om met de ziekte en de gevolgen daarvan om te gaan
73 % vind het gemakkelijker om hulp te vragen als men dat nodig heeft
Effecten op lichaamsfuncties scoren lager 66 % voelt zich energieker
Zingeving:
Gevoel dat het leven weer een betekenis of doel heeft scoort 25 %.