Periodieke schenking
Wilt u een schenking doen aan Parkhuys Almere? Neemt u contact met ons op. 

Overeenkomst Periodieke Schenking

De ondergetekenden: 

1.    De heer/mevrouw *, wonende te *, geboren te * op *, legitimatiegegevens *,

       hierna te noemen: de schenker;

       *indien gehuwd*

 verklaart tot na te melden rechtshandeling de toestemming hebbende van zijn/haar echtgenoot/echtgenote waarvan blijkt uit zijn/haar medeondertekening van deze overeenkomst;

2.    a.    de heer/mevrouw *, wonende te *, geboren te * op *, legitimatiegegevens *

       b.    de heer/mevrouw *, wonende te *, geboren te * op *, legitimatiegegevens *
               tezamen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuur ***, hierna te noemen: de                              begiftigde,             

In aanmerking nemende: 

De schenker wenst bij deze te schenken aan de begiftigde een periodieke uitkering in vijf (5) jaarlijkse termijnen, elk groot € **, afhankelijk van het leven van de schenker, waarbij de eerste termijn vervalt op ** en de volgende termijnen telkens op ** van het daarop volgende jaar. 

Terzake van de periodieke uitkering is door partijen nog het navolgende overeengekomen:

1.    Indien de schenker vóór de vervaldatum overlijdt of indien de begiftigde wordt ontbonden,          vindt er geen verdere uitkering plaats, ook niet naar gelang van tijd. Verrekening of                        teruggave van de laatstbetaalde termijn of een gedeelte daarvan kan niet worden                          gevorderd.

2.    De geschonken periodieke uitkering, een lijfrente zijnde, zal aan geen inbeslagneming zijn             onderworpen, zal niet kunnen worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid           kunnen dienen.

3.    De voldoening van de jaarlijkse termijnen zal plaatsvinden in gelijke termijnen die tussen de        schenker en begiftigde zijn overeengekomen.

4.    De (eventueel) verschuldigde schenkingsrechten komen voor rekening van de begiftigde.

5.    De schenker zal voor aangifte van de gedane schenking zorgdragen. 

De comparanten sub 2, handelend als gemeld, verklaarden deze schenking aan te nemen. 

De ondergetekende, de heer/mevrouw * (echtgenoot/echtgenote) verklaart door mede-ondertekening van deze overeenkomst zijn/haar echtgenoot/echtgenote toestemming verlenen als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgelijk voor voormelde schenkingen.

Getekend te *          op                         *

______________                   ______________                   __________

*                                                                     *                                                                     *

(schenker)                                         (begiftigde)                                         (begiftigde)

 

______________

*

(echtgenoot/echtgenote)